ANBI Gegevens

ANBI

Naam: Plaatselijk Belang Veeningen

RSIN nummer:   8168.72.235

Contactgegevens en bestuurssamenstelling: zie informatieblad Plaatselijk Belang Veeningen

Beleidsplan Plaatselijk Belang Veeningen 2013 – 2019
In de statuten is aangegeven dat het doel van Plaatselijk Belang Veeningen is “De bevordering van de belangen van de bevolking van Veeningen en naaste Omgeving.”

Het uitgangspunt van het beleid van Plaatselijk Belang Veeningen 2013 - 2018 is de in 2012 goedgekeurde Dorpvisie Veeningen. Centraal daarin staat de; “Het behouden en waar mogelijk verhogen van de leefbaarheid van Veeningen.”De werkzaamheden en de activiteiten staan in het teken van het doel van Plaatselijk Belang. In deze periode komt dit met name voort uit Dorpsvisie Veeningen (2012)  en de besluiten genomen in de jaarlijks te houden jaarvergadering.
Gelden voor activiteiten worden geworven door middel van:

- Donatie van de leden.
- Bijdrage van de Gemeente De Wolden en andere overheidsinstanties.
- Bijdrage van Fondsen.
- Giften.

Daarnaast zetten vrijwilligers zich in bij de uitvoering van  activiteiten.
Het beheer van het vermogen geschiet door het bestuur. Dit wordt gecontroleerd door een kascommissie. De Kascommissie rapporteert aan de jaarlijkse ledenvergadering. De Kascommissie wordt aangesteld door de ledenvergadering.
De verkregen gelden worden besteed aan activiteiten welke bijdragen aan de belangen van de bevolking van Veeningen. Deze activiteiten hebben geen winstoogmerk.  

Het beleidsplan is besproken in de vergadering van het bestuur van 14 januari 2013 en goedgekeurd in de ledenvergadering van 18 maart 2013. 

Beloningsbeleid:  n.v.t. 

Doelstelling:        zie informatieblad 

Uitgeoefende activiteiten: Organiseren van Nieuwjaarswandeling, zwerfvuil ruimen, organisatie omtrent Het Groene Hart van Veeningen!

Financieel overzicht: 

ANBI 2022