Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 52 min 43 sec geleden

Wie verdient de titel ‘het Raspaard 2023’?

ma, 25/09/2023 - 09:34

Inwoners van De Wolden weten als geen ander wie voor de titel in aanmerking komt. Kent u een initiatief dat in aanmerking komt voor het Raspaard 2023? Meld het aan! Ga naar het formulier op deze site. De gemeente maakt graag gebruik van de kennis en ervaring van inwoners en organisaties. Samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente maken plannen en de uitvoering daarvan beter! De jury bestaat uit de winnaars van 2022 en het college van burgemeester en wethouders.

Samen denken & doen

Wanneer inwoners mee denken en -doen in plannen van de gemeente, of de gemeente denkt en doet mee in plannen van inwoners, dan dragen ze samen bij aan een samenleving waarin iedereen zich herkent.
Burgemeester Inge C.J. Nieuwenhuizen: ‘Inwoners en ondernemers, de instellingen en de gemeente: samen werken we aan een vitaal De Wolden. Daar zijn we trots op. Door jaarlijks één van de vele initiatieven van onze inwoners uit te roepen tot Raspaard De Wolden, laten we zien dat we als gemeente trots zijn en respect hebben voor dat wat deze inwoners met hun initiatieven mogelijk maken.’

Vul het formulier in om een project/gebeurtenis/activiteit aan te melden voor het Raspaard 2023.

Waar moet het initiatief aan voldoen?
 • Het moet gaan om een prestatie van één persoon of een groep personen.
 • Deze persoon of groep moet uit de gemeente De Wolden komen met een initiatief in gemeente De Wolden.
 • Het mag een initiatief op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein zijn.
 • De prestatie moet een positieve invloed hebben gehad op de leefomgeving.
 • Aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdag 27 oktober 2023 binnen zijn.

Gemeente draagt eigendom Huus veur Sport en Cultuur over

do, 21/09/2023 - 14:31

Omdat de sporthal na de herfstvakantie al gedeeltelijk wordt gebruikt, staat deze overdracht van eigendom nu op 20 oktober a.s. gepland. Het gaat om een groot bedrag: €17,8 miljoen. Het college van De Wolden is hiermee akkoord. Als de gemeenteraad op 28 september a.s. ook instemt, is de Stichting HSC eind oktober de trotste eigenaar van het Huus.

Centrale ontmoetingsplek

In het multifunctionele gebouw hebben straks onder andere de oude gymzaal, sporthal, bibliotheek, Speel-o-Theek en ontmoetingscentrum De Boerhoorn hun plek gevonden. Er komt ook een theater waar tot 150 personen voorstelling kunnen bijwonen. Daarnaast biedt het Huus ruimte aan verschillende zalen en kantoren voor vergaderingen, flexwerken en bijeenkomsten. Het HSC wordt daarmee een centrale ontmoetingsplek en het middelpunt voor sportief, cultureel, sociaal en maatschappelijk De Wolden.

Planning verdere werkzaamheden

In december is de bouw helemaal klaar. Dan begint de inrichting en inhuizing. In januari is ook dat klaar en wordt het nieuwe gebouw volledig in gebruik genomen. Daarna kan de sloop van De Boerhoorn beginnen en wordt de buitenruimte om het pand ingericht met parkeerplaatsen, paden en beplanting. In de zomer van 2024, als binnen en buiten alles klaar is, komt er een grote opening.

Prijsvraag nieuwe naam

Het HSC - in de volksmond al vaak “Huus” genoemd - krijgt overigens nog een nieuwe naam. De Stichting heeft een prijsvraag uitgeschreven voor die nieuwe naam en roept inwoners van De Wolden op hierover mee te denken. Meedoen kan tot 1 november op https://hsc-zuidwolde.nl/naamwedstrijd/.

Tweede ronde subsidie toekomstgerichte landbouw

wo, 20/09/2023 - 07:01

Dat doet ze door agrarische bedrijven te ondersteunen bij de transitie naar een toekomstgerichte Landbouw via een subsidieregeling. Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar. 

Tweede ronde

De subsidie kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. De eerste ronde was dit voorjaar. De tweede ronde is op 1 september van start gegaan en loopt tot en met 31 oktober 2023. De aanvraag kan gedaan worden door een samenwerkingsverband van minimaal drie agrarische bedrijven en deze moeten gevestigd zijn in gemeente De Wolden.

Subsidie aanvragen of meer informatie lezen

Op de pagina landbouwsubsidie kan de subsidie worden aangevraagd. Daar staan ook alle voorwaarden over de regeling.

Volgende stap woningbouw Ruinerwold

di, 19/09/2023 - 13:52

Het gebied is gelegen aan de oostzijde van de Kerkweg en sluit aan de noord- en westzijde aan bij bestaand woon- en bedrijfsgebied. Voordat het plan werd opgesteld, heeft in januari van dit jaar een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door initiatiefnemer Dumas, die werd bezocht door ruim 300 belangstellenden. Hieruit kwam naar voren dat er in Ruinerwold vooral behoefte is aan starters- en levensloopbestendige woningen en dat veel inwoners de wens hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen. Daarnaast waren er ook andere - zowel positieve als ook kritische - opmerkingen. Deze opmerkingen zijn verzameld en worden zo goed mogelijk meegenomen in de verdere planvorming.

Verschillende woningtypen

Het plan omvat in totaal maximaal 128 woningen, bestaande uit starters-/rijenwoningen en levensloopbestendige woningen (waaronder huurwoningen), een deel vrijstaande woningen en 2/1 kapwoningen, en een appartementengebouw met (sociale) huurappartementen. Hiermee worden woningen gerealiseerd waaraan in Ruinerwold dringend behoefte bestaat, zoals ook is aangegeven in de gemeentelijke woonvisie. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voor het plan moet echter nog wel een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. Met de instemming door het college kan nu als eerste stap in de procedure het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd ten behoeve van vooroverleg en inspraak. Wij verwijzen u hiervoor naar de officiële gemeentepublicaties.

Potentiescan duurzame energie in De Wolden

di, 19/09/2023 - 13:50
Elk dorp een eigen energiedoelstelling

De gemeente wil dit bereiken aan de hand van de DorpsEnergieStrategieën (DES) waarbij ieder dorp zijn eigen energiedoelstellingen heeft. Samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt per dorp bekeken hoe en waar duurzaam energie kan worden opgewekt.

Potentiescan

De eerste stap in dit proces is de potentiescan. Deze brengt aan de hand van ruimtelijke aspecten en landschapskenmerken in kaart wat de belangrijkste belemmeringen zijn voor het opwekken van duurzame energie. De potentiescan kan ook dienen als uitgangspunt voor het bepalen van potentiële locaties voor zon- en windenergie.

Lokaal opwekken

Het resultaat van de potentiescan is belangrijke informatie voor de gesprekken met de dorpen. Dit biedt de dorpen in De Wolden de kans om het energievraagstuk lokaal op te pakken. Daarbij is ruimte voor verschillende vormen van zon- en windenergie. Dorpen kunnen zo in de toekomst hun eigen energieverbruik lokaal opwekken. Het onderzoek naar de energiepotentie van De Wolden zal 5 à 6 weken duren. Vervolgens gaat de gemeente met de dorpen in gesprek.

De Wolden bestemt positief saldo voor opvang vluchtelingen

do, 14/09/2023 - 16:16

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn vluchtelingen welkom in Nederland. Dat zijn ongeveer 103.000 mensen. De verwachting is dat het aantal mensen dat de Oekraïne ontvlucht en naar Nederland komt, nog zal stijgen. De Wolden biedt 122 mensen een veilig onderdak. Zij wonen verspreid in kleine locaties in de gemeente. Daarnaast wonen Oekraïners ook bij particulieren. De meesten hebben inmiddels een baan en kinderen gaan naar school.

De Rijksoverheid heeft landelijk een vast bedrag per vluchteling vastgesteld. Dit kan de gemeente aanvragen om de kosten te dekken. Net als in 2022 is het bedrag dat zij ontvangt van de Rijksoverheid hoger dan de gemaakte kosten voor huisvesting, begeleiding, leefgeld enz. Omdat het erg onzeker is hoe de toekomst eruitziet, zowel qua einde van de oorlog, de terugkeer van de vluchtelingen als de vergoeding van de kosten voor de opvang, kiest het college ervoor het positieve saldo van 2022 (1 miljoen) en 2023 voorlopig hiervoor vast te zetten. Een alternatief zou zijn om dit in de algemene middelen op te nemen. Het college vreest in dat geval een mogelijk probleem te creëren voor de toekomst.

Lange termijn opvang vluchtelingen

Gezien de geopolitieke ontwikkelingen is de verwachting dat de gemeente de komende jaren niet alleen Oekraïense ontheemden blijft opvangen. Zij zal gevraagd worden om ook andere vluchtelingen op te vangen. Daarom is een lange termijnvisie op de opvang van vluchtelingen nodig. De gemeente vindt belangrijk om de bewoners hierbij te betrekken. Daarom zal er in het najaar een dialoogavond worden georganiseerd over dit onderwerp.

Inclusiecafé: Praat mee over meedoen in De Wolden

do, 14/09/2023 - 09:27
Wat is een inclusiecafé?

Dit is een bijeenkomst over het thema inclusie en diversiteit. We bespreken de drempels die iemand tegen komt en de mogelijke oplossingen hiervoor. Iedereen is welkom. Graag horen we waar u tegen aanloopt of hoe u ervoor zorgt dat u blijft meedoen, ongeacht een beperking.

Programma

19.00 uur Inloop met koffie/thee
19.30 uur Filmprimeur: hoe toegankelijk is De Wolden?
19.45 uur Voorzitter Sjoerd Reinstra vertelt over De Wolden Gewoon Toegankelijk.
20.00 uur Het woord is aan de cafébezoeker!

We sluiten af met een drankje.

Waar en wanneer?

Datum: 5 oktober 2023
Tijd: vanaf 19.00 uur inloop, 19.30 uur start
Locatie: ’t Neie Punt Ruinen
             Jan Wierengaweg 109
             7963 CM Ruinen

Aanmelden of vragen?

Wilt u meer weten, wilt u zich aanmeldingen of heeft u vragen? Neem contact op met info@dewoldengewoontoegankelijk.nl (Sjoerd Reinstra). Of bel met 14 0528 en vraag naar Lisette Pronk-Tijmens van gemeente De Wolden (vanaf 25 september).

Hartstilstand: is hulp nabij?

di, 12/09/2023 - 13:50

Burgerhulpverleners vergroten de overlevingskans voor mensen met een hartstilstand. Door te starten met reanimeren en mogelijk een AED in te zetten tot de professionele hulverlening er is, helpt u mee levens te redden.

Informatiebijeenkomst

Wist u dat er een reanimatie oproepsysteem in Nederland is en weet u hoe dit werkt? Op dinsdagavond 10 oktober om 19.30 uur is er in het gemeentehuis in Zuidwolde een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in De Wolden. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd wordt stichting Hartveilig Drenthe en Gemeente De Wolden. Een ervaringsdeskundige vertelt hoe u BurgerHulpVerlener wordt én kunt blijven. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het verloop van het proces bij een melding.

Aanmelden

Als burgerhulpverlener kunt u levens redden in uw buurt! Kom ook en meld u voor 2 oktober aan bij Eduard Annen e.annen@dewoldenhoogeveen.nl. Heeft u nu vragen? Dan kunt u ook bij Eduard Annen terecht.

Boa’s De Wolden en Hoogeveen dragen bodycam

di, 12/09/2023 - 13:49

De boa draagt de bodycam op de borstkas. De camera staat uit, maar kan in een dreigende of onveilige situatie aangezet worden door de boa. Hij/zij zal degene met (verbaal) agressief gedrag waarschuwen dat de camera aangezet wordt. Het blijkt dat iemand zich dan realiseert dat zijn gedrag onfatsoenlijk is en vastgelegd wordt op camera. Dat is meestal een moment waarop deze persoon inbindt. Er kan dan een normaal gesprek gevoerd worden.

Alle beelden worden op de bodycam zelf versleuteld beveiligd. Ze zijn dus onleesbaar en kunnen niet ter plekke worden bekeken of verwijderd. Na iedere dienst worden de opnames 28 dagen bewaard in een beveiligde omgeving. Daarna worden ze automatisch vernietigd. De gemeente houdt zich aan de regels voor persoonsgegevens (AVG). Mensen die gefilmd zijn, kunnen een afspraak maken om de beelden op het gemeentehuis te bekijken. Als opnamen onderdeel worden van een klachtenprocedure, worden ze bewaard volgens de regels van de archiefwet. Als ze in een opsporingsonderzoek worden gebruikt, worden deze bewaard als politiegegevens.

Toegankelijkheid gemeentehuis getest

wo, 06/09/2023 - 13:54

Voorzitter Sjoerd Reinstra van De Wolden Gewoon Toegankelijk overhandigde 31 augustus het schouwrapport aan wethouder Albert Haar en lichtte de conclusies kort toe. “In het algemeen is het gemeentehuis goed toegankelijk, met hier en daar een verbeterpunt.”  Eén van die verbeterpunten is volgens het rapport de balie bij de receptie. Een bezoeker in een rolstoel kan de receptioniste niet aankijken en omgekeerd. Verder is het aangepaste toilet onvindbaar en is de inrichting van deze toiletruimte niet praktisch. In het schouwrapport van De Wolden Gewoon Toegankelijk staan bij alle verbeterpunten ook mogelijke oplossingen genoemd. Wethouder Albert Haar bedankte de werkgroep voor haar inspanningen en gaf aan dat de genoemde oplossingen, waar mogelijk, op korte termijn uitgevoerd zullen worden. “Het is goed dat wij in onze gemeente een organisatie als De Wolden Gewoon Toegankelijk hebben die ons op dit gebied scherp houdt” besloot hij.

De Wolden gewoon Toegankelijk

De Wolden Gewoon Toegankelijk bestaat uit ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van personen met een beperking. De kernboodschap is dat iedereen die mee wil doen, dat ook moet kunnen doen. De werkgroep richt zich onder andere op de toegankelijkheid van openbare gebouwen, de openbare ruimte, sport en spel voor mensen met een beperking en op begrijpelijke brieven en begrijpelijke taal.

5 oktober 2023 houdt de werkgroep De Wolden Gewoon Toegankelijk een inclusiecafé in ’t Neie Punt in Ruinen. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

De Wolden zet juridische stappen inzake GFT-containers

di, 05/09/2023 - 14:50
Wie is hiervoor nu aansprakelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Daarvoor heeft de gemeente nieuwe GFT-containers aangekocht bij de firma Kliko. Omdat meer Drentse gemeenten hun containers vervangen, is dit namens deze gemeenten in een Europese aanbesteding gedaan. Area heeft als deskundige partij deze aanbesteding begeleid. Area heeft verschillende leveranciers uitgenodigd in te schrijven en heeft met containers van deze bedrijven een praktijktest gedaan. Daaruit kwam volgens Area het bedrijf Kliko als best passende leverancier uit de bus.

De Wolden heeft hier dus met twee partijen te maken die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft De Wolden het bedrijf Kliko per brief aansprakelijk gesteld voor de schade. Dit onder voorbehoud dat nog moet worden vastgesteld of Kliko ook iets te verwijten valt. Ook Area, de deskundige partij die uiteindelijk de leverancier voor de deelnemende gemeenten heeft geselecteerd, zal binnenkort door De Wolden op hun verantwoordelijkheid worden gewezen.

Hoe nu verder?

Deze juridische uitzoekerij is vooral belangrijk om uiteindelijk de door de gemeente geleden schade vergoed te krijgen. Onderdeel van die schade is ook het ongemak dat de inwoners ervaren. Omdat Egbert van Dijk inmiddels geen wethouder meer is, heeft wethouder Mark Turksma dit dossier overgenomen.

Mark Turksma: “We deuken de GFT-containers uit of vervangen waar dit nodig is. Nu en in de toekomst. Zodoende hebben onze inwoners van het hele probleem zo weinig mogelijk last.” 

De uiteindelijke oplossing zal zeker nog wat tijd nemen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de gemeente hier weer over informeren.

‘Atropos’ staat in de startblokken, magische kick-off in Veeningen

vr, 01/09/2023 - 13:50

Tijdens deze kick-off maak je kennis met alle makers, bouwers en partners van dit project, krijg je de première van de geweldige trailer van ATROPOS te zien, speelt het Noordpool orkest een preview, gaat de kaartverkoop van ATROPOS van start en geven ruim 100 leerlingen van middelbare school De Zeven Linden een theatrale presentatie van de workshops die ze die ochtend hebben gevolgd.

Aanmelden kan via Peergroup.nl/atropos.

Iedereen die op wat voor manier dan ook is betrokken bij het project (bijvoorbeeld door aanwezig te zijn bij de kick-off) krijgt de titel Bouwmeester. Je krijgt tijdens de kick-off de gelegenheid je eigen Bouwmeesterbewijs te maken. Na het maken van dit Bouwmeesterbewijs word je als VIP behandeld: je bent als eerste op de hoogte van de nieuwste nieuwtjes rondom het project, je wordt uitgenodigd voor open repetities en krijgt leuke voordeeltjes bij de activiteiten van het culturele jaar Wiede Wold.
-> Neem voor het maken van dit bewijs een stuk karton van minimaal A5 formaat mee. 

ATROPOS & De Afvalkathedraal worden gemaakt door: Peergroup locatietheater, het Noordpool orkest, Garage TDI en het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. De voorstelling en het bouwwerk zijn onderdeel van Wiede Wold, het culturele jaar van de gemeente De Wolden. 

Datum, tijd en locatie

Datum: woensdag 6 september 15.00 uur
Locatie: De schuur van John en Roos Boer-Feijen
Adres: Markeweg 6, 7924 PC Veeningen

Open Monumentendag op 9 september 2023

vr, 01/09/2023 - 13:38

Dit thema is gekozen omdat het twintig jaar geleden is dat het UNESCO-verdrag voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is gesloten. Immaterieel of “levend” erfgoed wil zeggen: culturele gebruiken en tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen en die zij op hun beurt weer doorgeven. Dit immaterieel erfgoed brengt het verhaal van De Wolden tot leven.

Een goed voorbeeld van “levend erfgoed” is het ambacht van molenaar. Zonder een goed functionerende molen kan de molenaar zijn beroep niet uitoefenen, maar andersom is komt een molen ook pas tot leven dankzij de molenaar. Alle molens van gemeente De Wolden zijn op Open Monumentendag open en de molenaars zijn aanwezig om uitleg te geven over hun vak.

Ook de jeugd kan kennismaken met het “levend erfgoed”. De eerste 50 kinderen die de tingieterij in Zuidwolde bezoeken, mogen gratis een tinnen figuurtje gieten. Bij museumboerderij De Wemme in Zuidwolde kunt u streekgerechten proeven. Een ander voorbeeld van levend erfgoed is de opvoering van het wagenspel.

Programma Ten Arlo
 • Hallentypeboerderij van restaurant Narline, Hoogeveenseweg 17 Zuidwolde. Eenmalige rondleiding om 11.30 uur, hiervoor kunt u zicht opgeven via de website van Narline
Echten
 • Huize Echten, Zuidwoldigerweg , open van 10.00 tot 16.00 uur. Rondleiding begane grond van de havezate. Al in de 14e eeuw is er sprake van een Hofstat van Volker van Echten. In het huidige huis zijn sporen aangetroffen die waarschijnlijk uit de 15e eeuw dateren. Oorspronkelijk was het een zaalhuis, dat waarschijnlijk in het begin van de 18e eeuw werd verbouwd tot een huis rondom een binnenplaats. In verband met uitvoering van het wagenspel op de Brink van Echten op zondag 10 september, is huize Echten ook op zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open, waarbij de jonkheer en jonkvrouw van Echten u persoonlijk rondleiden.
 • ‘t Huus met de Belle, Zuidwoldigerweg 2, open van 10.00 tot 16.30 uur. Galerie, boekbinderij en kunstwinkel.
 • D’ Olde Karke, Zuidwoldigerweg 8, open van 10.00 tot 16.00 uur. Klein zaalkerkje opgetrokken met gele baksteen in eenvoudige Art Deco-architectuur. In 2014 is het kerkje het dorpshuis van Echten geworden.
 • Fietsmuseum Het Toeval, Koekangeweg 2 te Echten, open van 10.00 tot 16.00 uur.  In de monumentale boerderij, op de deel, is het fietsmuseum Het Toeval gevestigd. Als je het fietsmuseum ‘Het Toeval’ in Echten binnenloopt, waan je je in vroegere tijden. De fietsverzameling van Jan de Bruin (73) bevat 160 fietsen uit lang vervlogen tijden Is zondagmiddag 10 september van 13.00 tot 16.30 ook open.
De Wijk
 • De Wieker Meulen, Dorpstraat 65 te de Wijk, open van 11.00 tot 17.00 uur. Ervaar dit ‘levend erfgoed’ door de verhalen en uitleg van de molenaar. Bij bezoek is er een kleurplaat voor de kinderen.
 • Protestantse kerk IJhorst - de Wijk, kerkweg 10 IJhorst, open van 10.00 tot 16.00 uur. Het kerkgebouw bestaat dit jaar 200 jaar, reden om op Open Monumentendag veel activiteiten in en rond de kerk te organiseren.
 • Om 16.30 uur wordt het wagenspel ‘Beetje dom’ bij de kerk opgevoerd.
Ruinen
 • Molen de Zaandplatte, Engeland 9 te Ruinen, open van 9.30 tot 16.30, bij voldoende wind draait de molen en de molenaars leggen hun vak uit, er is een ruime collectie boeken en zelfgeproduceerde meelproducten te koop.
 • Toren van de Mariakerk, Brink 11 te Ruinen, op de begane grond de Dag van de Archeologie
 • Zondag 10 september om 14.00 uur vindt op de Brink in Ruinen het wagenspel plaats.
Ruinerwold
 • Bartholomeus kerk, Blijdestein 3, open van 13.00 tot 17.00 uur. Gesticht in de 12e eeuw als parochiekerk. Middeleeuws “leprozenraampje” en 12 apostelenboom, ontstaan door het planten van twaalf rode beuken in één plantgat. Unieke middeleeuwse kerk op bijzondere locatie.
Zuidwolde
 • De Meule van Wassens, Molenstraat 12 te Zuidwolde, open van 9.00 tot 16.00 uur, ervaar het “levend erfgoed” door het draaien van de wieken, de verhalen van de molenaars en het proeven van lekkere meelproducten.
 • Tin-Art en museum De Wemme, Burgemeester Tonckensstraat 49 te Zuidwolde, open van 11.00 tot 17.00 uur.  Tingieterij in de schuur bij museum De Wemme. Leer je eigen tinnen figuurtje te gieten.
 • Museum De Wemme, Burgemeester Tonckensstraat 49 Zuidwolde, open van 11.00 tot 17.00 uur, met museumjaarkaart gratis te bezoeken. Nu is de tentoonstelling ‘Eet Smakelijk’ te zien. Hierin worden de geschiedenis, de gebruiken, bereiding en gewoontes rond eten tentoongesteld. Tijdens Open Monumentendag kunt u gratis een streekgerecht proeven.
Wagenspel

Een ander voorbeeld van levend erfgoed is de opvoering van het wagenspel.

 • Op zaterdag 9 september wordt het wagenspel op de volgende locaties opgevoerd: om 14.00 uur bij het dorpshuis van Drogteropslagen en om 16.30 uur bij de kerk van IJhorst (aan de Reest).
 • Op zondag 10 september wordt het wagenspel uitgevoerd in Ansen (11.00 uur, bij dorpshuis de Bastogne), Ruinen (14.00 uur, op de Brink) en als afsluiting in Echten (16.30 uur bij d’ Olde Karke). Voor deze speciale gelegenheid is zondagmiddag Huize Echten in Echten óók open voor publiek van 13.00 uur tot 16.00 uur, waarbij de jonkheer en jonkvrouw van Echten u hoogstpersoonlijk hun huis laten zien.

Het hele programma is te vinden op www.openmonumentendag.nl.

Dag van de archeologie

Op zaterdag 9 september vindt in en rond de toren van de Mariakerk aan de Brink 11 in Ruinen de dag van de Archeologie plaats. De dag is van 9.30 tot 16.00 uur. Deze dag wordt georganiseerd door de enthousiaste Ruunders van de stichting Archeologische Werkgroep Ruinen (SAWR). In de toren staan vitrinekasten met archeologische vondsten uit Ruinen en directe omgeving en wordt er uitleg gegeven over de projecten en opgravingen waar ze mee bezig zijn.

Om 10.30 en om 14.00 uur is er een rondleiding van Jim Klinkgers (www.klingersbouwhistorie.nl/). Hij heeft de bouwhistorie van de Mariakerk onderzocht en kan als geen ander vertellen over de kerk en de geschiedenis van De Heerlijkheid Ruinen. Heb je zelf een archeologische vondst gedaan, en je wil daar iets meer over weten, neem het mee naar Ruinen, dan kunnen de leden van SAWR je vast meer vertellen over je bijzondere vondst. Meer informatie vindt u op de website  Archeologieruinen.nl.

Vervangen leuningen brug Noordwijk in Koekange

wo, 30/08/2023 - 15:31

Brug Noordwijk is gesitueerd tussen de Noorderkanaalweg en de Zuiderkanaalweg, over de Oude Hoogeveense Vaart, in Koekange. Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren is de brug gedurende de aangegeven periode geheel afgesloten voor het verkeer.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de pagina wegwerkzaamheden zullen wijzigingen worden aangegeven. Meer informatie kunt u krijgen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via telefoonnummer 14 0528.

 

 

 

Advies en begeleiding voor piekbelasters

di, 29/08/2023 - 10:07

Ook moeten deelnemers aan de regeling tijdig hun bestemming laten wijzigen en gebouwen slopen.

Landelijke aanpak piekbelasting

Met de landelijke aanpak piekbelasting wil het kabinet de stikstofneerslag in de kwetsbare natuurgebieden snel terugdringen. De aanpak is vrijwillig en richt zich op ongeveer 3000 bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Dit zijn veelal agrarische bedrijven en enkele industriële bedrijven. Deze bedrijven hebben verschillende mogelijkheden om de stikstofneerslag te verminderen. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld kiezen voor extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. De ondernemer maakt zelf een keuze en kan hierbij gebruik maken van ondersteunende regelingen en extra begeleiding.

Meer informatie over de landelijke aanpak piekbelasters vindt u op www.rvo.nl/nieuws/aanpak-piekbelasting.

Bereikbaarheid

Wilt u contact met Wilma Manenschijn? Dat kan op de volgende manieren:

Appen of bellen: 06-39309200
Mailen: w.manenschijn@dewoldenhoogeveen.nl

Wagenspel ‘Beetje Dom’ van Theaterschuur Linde

vr, 25/08/2023 - 11:55

De spelers en muzikanten in het wagenspel komen bijna allemaal voort uit de openluchtproductie Mina Koes van vorig jaar, de theatergroep heeft zichzelf daarom Bende van Mina Koes genoemd. 

Theaterschuur Linde begint het seizoen op straat met een wagenspel ‘Beetje Dom’. Dit nieuwe wagenspel speelt zich af in de middeleeuwen, in het jaar 1268. Op de markt van het dorpje Wolde is het feest, want het dorp bestaat 25 jaar. Maar dan duikt er een kanunnik op, een afgezant van de bisschop van Utrecht, die toen de baas was in Drenthe. De kanunnik wil de Woldenaren laten betalen voor hun zondige leven. Ze moeten aflaten kopen. En met de opbrengst zal de bouw van de Dom en de Domtoren in Utrecht worden bekostigen. Betaal je niet? Dan wacht jou het hellevuur. Moet het platteland weer eens bloeden voor de ambities van de machthebbers in de grote stad?

Het script is geschreven door Jan Veenstra, de regie wordt gedaan door Rob van der Ree en de muzikale leiding verzorgt Reinier Havinga. Een wagenspel is een oude vorm van straattheater dat in de middeleeuwen plaatsvond op markten en pleinen. Toneelspelers en muzikanten gaven optredens op boerenwagens en vermaakten daarmee het publiek.

Initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen

Het 25-jarig jubileum van De Wolden wordt gevierd met verschillende activiteiten georganiseerd door inwoners met behulp van een subsidie. Er vinden dit jaar nog verschillende festiviteiten plaats. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden op dewolden.nl/25jaar

Overzicht speelschema Vrijdag 1 september 2023 (première)

19.00 en 20.30 uur in Zuidwolde, bij de Meule van Wassens

Zaterdag 2 september 2023
 • 14.00 uur in Berghuizen, bij de kerk
 • 16.15 uur in Ruinerwold, bij Museumboerderij De Karstenhoeve
Zondag 3 september 2023
 • 14.00 uur in Koekange, bij Landgoed Welgelegen, Princesseweg 8b
 • 16.00 uur in Veeningen, bij het dorpshuis
Vrijdag 8 september 2023

19.30 uur in Alteveer, bij dorpshuis De Alke

Zaterdag 9 september 2023
 • 11.00 uur in Dedemsvaart, bij Streekmuseum De Kalkovens
 • 14.00 uur in Drogteropslagen, bij het dorpshuis
 • 16.30 uur in De Wijk/ IJhorst, bij de Reestkerk in IJhorst
Zondag 10 september 2023    
 • 11.00 uur in Ansen, bij dorpshuis De Bastogne
 • 14.00 uur in Ruinen, op de Brink
 • 16.30 uur in Echten, naast het Huus mit de Belle

De boer op voor de boer

wo, 23/08/2023 - 10:12

Voor Wilma is de agrarische sector geen onbekend terrein. Ze heeft zelf thuis een melkveebedrijf. “Dat is de reden dat ze me hebben gevraagd voor deze functie. Ik ken de boerenpraktijk en heb ervaring bij een gemeente. Het leek me superleuk om dat te combineren.”

Een aanspreekpunt voor boeren vanuit de gemeente, dat is best bijzonder

“Ja, klopt. Maar er komt ook veel op de boeren af. Regelingen, stikstof, bodemkwaliteit, waterkwaliteit; noem het allemaal maar op. Om de boeren vanuit de gemeente te kunnen ondersteunen, heeft de gemeenteraad besloten een contactpersoon aan te stellen. Want ook bij boeren is vaak de vraag: waar moet ik zijn binnen de gemeente? Vanuit mijn agrarische achtergrond begrijp ik vaak de vragen. Ik neem ze mee de organisatie in en kijk wat ik kan betekenen. Een stukje service richting de boeren.”

Wat ga je precies doen?

“Ik ga me onder meer bezighouden met bekendheid geven aan de subsidieregeling voor toekomstgerichte landbouw. Dit fonds is door de gemeenteraad ingesteld. Om aanspraak te maken op de subsidie moeten agrariërs aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo kan een aanvraag alleen worden ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste drie agrariërs of een vereniging zonder winstoogmerk. En het voorstel dat wordt ingediend, moet gaan over het reduceren van CO2- uitstoot of een positief effect hebben op de bodem- of waterkwaliteit.”

De eerste subsidieronde was eerder dit jaar. Wat heeft dat opgeleverd?

“We hebben een subsidie toegekend aan een mooi initiatief. Werktuigenvereniging Ruinerwold kreeg de subsidie voor de aankoop van een frontklepelmaaier met frees. Deze combinatie biedt een goed alternatief voor de chemische doding van gewassen.
Bij de volgende subsidieronde op 1 september hopen we natuurlijk meer subsidies toe te kunnen kennen. De boeren die ik heb gesproken, leken allemaal geïnteresseerd. Dus ik ben heel benieuwd welke aanvragen we binnenkrijgen!”

Hoe kunnen agrariërs in De Wolden jou bereiken?

Voor de subsidieregeling toekomstgerichte landbouw en alle andere vragen over landbouw in de gemeente De Wolden ben ik bereikbaar op: w.manenschijn@dewoldenhoogeveen.nl.” 

Meer informatie over de subsidieregeling is te lezen op de pagina Landbouwsubsidie >>

Asfalteringswerkzaamheden De Wolden

ma, 21/08/2023 - 15:25

Het onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk en afwerken bermen. Het betreft de volgende weggedeelten:

Dwingelerweg in Ansen

Van Voorlanden tot Oude Dwingelerdijk. In het kader verkeersveiligheid worden ook rode fietsstroken aangebracht. Geplande uitvoeringsperiode van 28 augustus t/m 22 september.

Fietspad Oosterstraat in Ruinen

Van Hoekstraat tot komgrens Ruinen. Geplande uitvoeringsperiode van 28 augustus t/m 5 september.

Dorpsstraat in Koekange

Kruisingsvlak bij het Nieuwe Erf (rood asfalt). Geplande uitvoeringsperiode 28 augustus t/m 1 september.

Panjerdweg in Koekange

Van huisnummer 2 t/m Panjerdpad. Geplande uitvoeringsperiode 4 t/m 8 september.

Paardelanden in Linde

Van brug Noord Stegeren tot kruising Paardelanden/Echiesdijkje. Geplande uitvoeringsperiode 4 t/m 8 september.

Linderweg in Linde

Van Echiesdijkje tot Paardelanden. Betreft herstelwerkzaamheden eerder aangebracht asfalt (garantie aannemer). Geplande uitvoeringsperiode 4 t/m 8 september.

Linderveldweg in Linde

Nabij bocht huisnummer 31. Geplande uitvoeringsperiode 4 t/m 8 september.

Oude Benderseweg in Ruinen

Van toegangsweg naar zwembad tot toegangsweg Europarcs (westzijde weg). Geplande uitvoeringsperiode 2 t/m 13 oktober.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn de wegen op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met ProZero over de inzameling van afval. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Brian van Klompenburg van NTP Infra, te bereiken via 06-10934107.

 

Gratis hulp van VNN bij stoppen met roken

ma, 21/08/2023 - 13:20
Samen sta je sterker

Het scheelt enorm als je weet dat je niet als enige voor een pittige klus staat. Daarom werken de pop-up poli’s van VNN zo fijn: samen motiveer en ondersteun je elkaar. Je leert niet alleen van de professionele begeleiding, maar ook van elkaars ervaringen.

Deskundige begeleiding

Deskundige VNN coaches leiden de sessies. Je leert over wat verslaving is en hoe het werkt. Er is veel aandacht voor gezonde leefstijl. Je krijgt tips over wat je kunt doen als je weer trek krijgt in die sigaret, en informatie over eventuele medicatie. In de pop-up poli is alle expertise is aanwezig.

Ervaringen deelnemers

Deelnemers van de vorige pop-up poli’s vonden het fijn om in een groep te stoppen met roken. “Als ik het alleen had moeten doen, was ik allang weer gaan roken”. Veel mensen vonden de kennis over verslaving heel waardevol.

Vol is vol

Deelname aan de pop-up poli’s is gratis. Geïnteresseerden wordt aangeraden om zich snel in te schrijven. De beschikbaarheid is beperkt!

 • Locatie: Dorpshuis de Schakel in Koekange
 • Data: 19 september, 3, 10, 17, 31 oktober en 21 november
 • Tijd: 18:00 - 20:00

Meld je aan via pop-uppoli@vnn.nl.
Kijk voor meer informatie op vnn.nl/pop-uppoli, of bel 088 234 34 34

Lintje voor Henriëtte Hoorn voor bijdrage aan hippische sport

di, 15/08/2023 - 08:19

Alhoewel mevrouw Hoorn altijd alle teugels stevig in handen heeft, was dit voor haar een complete verrassing. Ze werd geëerd met een koninklijk lintje omdat zij zich al meer dan 25 jaar met hart en ziel inzet voor de hippische sport.

Henriette Hoorn is al meer dan 25 jaar intensief betrokken bij paardenfokkerij, tuigpaarden- en aangespannen paardensport en in het bijzonder het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland, het KWPN. Hiervoor houdt ze alle sportstanden bij die binnen het stamboek worden verwerkt ten behoeve van het vaststellen van de fokwaarden, en eventuele graadverhoging naar Keur en/of Sport bij de merries.

De ongeveer 300 leden van de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden noemen haar ook wel ‘de moeder van de vereniging’. Want ze verzorgt het wedstrijdsecretariaat en de ledenadministratie, regelt Algemene ledenvergaderingen en houdt continue de website bij met de sportstanden van de wedstrijdpaarden. Daarnaast heeft ze oog voor lief en leed.

Voor de Stichting Norgermarkt Concours is mevrouw Hoorn een belangrijke schakel tussen het evenement en de deelnemers. Ze ondersteunt het concours al jaren creatief met het bedenken en het uitvoeren van het zogenaamde Sprookje van Norg: het slotstuk van het evenement dat ervoor zorgt dat het publiek met een mooie herinnering naar huis gaat.

‘U bent een duizendpoot met het hart op de tong. De spin in het web, die altijd vrijwillig voor iedereen klaarstaat. Een sterk mens waar je op kunt rekenen’, zei de burgemeester. In aanwezigheid van familie en alle deelnemers en bezoekers van het concours, werd Henriëtte Hoorn-Spijkerman benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau voor haar, al meer dan 25 jaar, bevlogen inzet voor de hippische sport.

Pagina's